Garść radości, szczypta złości (wiek 5-8 lat)

Motto:

"Uczucia to balsam dla duszy" czyli o rozpoznawaniu i nazywaniu emocji w celu usprawnienia komunikacji w grupie, poprawieniu zachowania dzieci.

Cel zajęć:

 • odczytywanie, nazywanie, wyrażanie emocji
 • znaczenie uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
 • powody, dla których jedni dokuczają innym
 • praktyczne, nieagresywne sposoby rozładowywania emocji
 • pomoc dzieciom poszkodowanym
 • lepsze zżycie się klasy

Formy i metody zajęć:

Są to cztery spotkania z dziećmi superwizowane przez wychowawców klas.Na zajęciach pracujemy metodami interaktywnymi w małych grupach. Dzieci uczestnicząc w konkursach, grach sytuacyjnych, grach planszowych, dramie, zabawach tematycznych, burzy mózgów. Rozpoznawanie, nazywanie uczuć pozwoli lepiej się porozumiewać się w klasie, zrozumieć siebie i innych. Wychowawcy otrzymują różnorodne pomoce potrzebne do utrzymania dyscypliny w grupie, zdobywają nową wiedzę o dzieciach, poznają sposoby motywowania uczniów do zmiany zachowania.

O dotyku dobrym, złym i potajemnym (wiek 5–8 lat)

Motto:

Małe dzieci są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo wykorzystania ze strony znajomych i nieznajomych, gdyż są ufne w stosunku do dorosłych.

Cel zajęć:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci najmłodszych
 • Pomoc w sytuacji zagrożenia
 • Znalezienie sposobów unikania niebezpieczeństwa ze strony dorosłych
 • Poznanie nazw instytucji i telefonów dających wsparcie dzieciom, rodzicom
 • Poprawa komunikacji w domu, w klasie miedzy dziećmi, dorosłymi i dziećmi

Formy i metody zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z zastosowaniem technik projekcyjnych, angażującymi przedszkolaków do współpracy w małych zespołach. W czasie warsztatów dzieci pracują z rekwizytami (obrazki, zdjęcia, pacynki, kamyki), biorą udział w ćwiczeniach z elementami dramy (ćwiczenia pantomimiczne, wprawki dramatyczne, przedstawienie improwizowane) oraz wypowiadają się nt. własnych doświadczeń (rundka, gra planszowa).

Są to dwa spotkania z dziećmi w blokach tematycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy dorosłych i dzieci wobec siebie:

 1. "Porozmawiaj ze mną mamo, tato" o przemocy w stosunku do dzieci. Na zajęciach rozmawiamy z dziećmi o karach stosowanych w przypadku złego zachowania. Uczymy dzieci, co mogą zrobić, jeżeli dorośli się denerwują; Jakie mają swoje sposoby aby poprawić im humor?; Co powinni robić dorośli, kiedy dziecko jest niegrzeczne?
 2. "Czego dzieci nie lubią czyli o dotyku potajemnym?" o tym jak rozpoznać tych dorosłych, którzy starają się zdobyć sympatię i zaufanie dzieci, pragnąc je wykorzystać, dorosłych którym zależy na utrzymaniu w tajemnicy przed rodzicami złych sekretów, aby używać dzieci dla własnej przyjemności

Pomagam a nie okładam (wiek 5–8 lat)

Motto:

Zamiast szturchać, krzyczeć, bić można przecież w zgodzie żyć

Cel zajęć:

 • rozpoznawanie czynników, które wywołują złość i gniew
 • praktyczna nauka sposobów ich wyrażania
 • nauka akceptowanych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • poznawanie sposobów redukcji napięcia
 • sposoby reagowania w sytuacji bycia świadkiem zachowań przemocowych.

Formy i metody zajęć:

 • interesująca rozmowa o problemach
 • praca w małych grupach zadaniowych
 • wizualizacja i relaksacja
 • udział w grach i zabawach grupowych
 • głaski i pochwały
 • pląsy, zabawy ze śpiewem

 

STOP nietolerancji (wiek 5–8 lat)

Motto:

"Niechże każdy sobie myśli,
mówi, żyje po swojemu,
pod warunkiem, że nie robi
tym krzywdy drugiemu."

Cel zajęć:

Dzięki zajęciom uczestnicy dowiedzą się czym różnimy się między sobą, zauważą, że każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny, nauczą się, że warto jest poznawać innych ludzi i przeciwstawiać się nietolerancji. Realizacja celów pozwoli na poprawę komunikacji między dziećmi w przedszkolu i szkole, nauczy zachowań prospołecznych czyli przynoszących korzyść innej osobie lub grupie.

Formy i metody zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z zastosowaniem technik projekcyjnych, angażującymi przedszkolaków do współpracy w małych zespołach.

 • Na pierwszym spotkaniu:
  Dzieci poznają różnice między ludźmi, wzbudzamy  zainteresowanie i sympatię wobec innych.
 • Na drugim  spotkaniu:
  dzieci poznają pojęcie niepełnosprawności, przekonają się, że warto jest poznawać ludzi innych narodowości i kultur oraz dowiedzą się, że należy przeciwstawiać się nietolerancji, a ludzi otaczać szacunkiem i pomocą.

Poprawa w porozumiewaniu się między dziećmi w przedszkolu i szkole. Nauka zachowań prospołecznych czyli przynoszących korzyść innej osobie lub grupie.

SAVOIR VIVRE czyli nauka kulturalnego zachowania (5–8 lat)

Motto:

Jak uszczęśliwić innych i samemu być szczęśliwym?

Cel zajęć:

 • poznanie wybranych zasad dobrego zachowania wobec innych,
 • wdrażanie do stosowania słów grzecznościowych,
 • wdrażanie do przestrzegania higieny przed i po posiłku,
 • wdrażanie do okazywania szacunku wobec osób starszych
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci m.in. porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

Formy i metody zajęć:

indywidualna, w parach, grupowa stymulacja, grupy zadaniowe, burza mózgów, dyskusja, rozmowa kierowana, film edukacyjny, ankiety, praca z dokumentem, praca samodzielna.

Spotkania mają charakter warsztatowy, ilustrowane są przykładami z życia codziennego. Program realizowany jest przy pomocy ćwiczeń praktycznych, zabaw, quizów, opowieści, zadań indywidualnych i grupowych, które ułatwią zapamiętywanie kluczowych zagadnień.

Opis:

Często dzieci mają trudność w poprawnym zachowaniu się przy stole, wobec obcych jak i swoich bliskich. Duży kłopot sprawiają naszym podopiecznym codzienne czynności takie jak mówienie przepraszam, dzień dobry, do widzenia. Dzieci w wieku przedszkolnym jak i wieku szkolnym powinny mieć dostarczaną wiedzę, często powtarzaną i utrwalaną.

NIE, bo NIE chcę! (wiek 5-6 lat)

Motto:

Asertywność to cecha, która pozwala być sobą.

Cel zajęć:

 • poznanie swoich wartości
 • zwiększenie pewności siebie, odkrywanie swojej siły i mocy w relacjach z innymi ludźmi
 • kształtowanie umiejętności asertywnej odmowy, ćwiczenie zachowań asertywnych
 • odróżnianie reakcji agresywnych od uległych oraz asertywnych
 • lepsze radzenie sobie w sytuacji doświadczenia presji grupy, nakłaniania do zachowań, których nie chcemy podejmować
 • poprawa otwartości do innych, większa skuteczność w kontaktach
 • nauka sposobów unikania konfliktów
 • poczucie satysfakcji i zadowolenia z siebie oraz szacunek do innych

Formy i metody zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi z zastosowaniem różnych technik, angażujących zarówno do pracy indywidualnej jak i współpracy w małych grupach. Podczas zajęć odwołujemy się do indywidualnych doświadczeń dzieci, co konstruktywnie wpływa na ich zaangażowanie oraz pozwala poradzić sobie z napotkanymi trudnościami w środowisku szkolnym i domowym z rówieśnikami i dorosłymi.

Dzieci swoje prawa mają (5–6 lat)

Motto:

Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania (J. Korczak)

Cel zajęć:

 • kształtowanie świadomości własnych praw,
 • zapoznanie z Konwencją o Prawach Dziecka,
 • nauka rozpoznawania symptomów łamania praw dziecka,
 • wzrost poziomu bezpieczeństwa dzieci,
 • kształtowanie postawy asertywności.

Formy i metody zajęć:

Warsztaty prowadzone są w formach grupowych, indywidualnych i zespołowych. Zawierają takie elementy jak burza mózgów, dyskusja, rozmowa kierowana, pogadanka, praca z ilustracjami, scenki dramowe, quizy i układanki.

Opis:

Aby zapobiec łamaniu praw dziecka należy nie tylko edukować dorosłych na temat potrzeb dzieci i konieczności ich zaspakajania, lecz również zaznajamiać dzieci z ich prawami, by wiedziały jak reagować, gdy ich prawa są łamane, potrafiły szukać pomocy oraz by uwrażliwić je na potrzeby i prawa innych dzieci, których same nie mogą łamać.

Od nieśmiałości do pewności (wiek 5–6 lat)

Motto:

Czynnikiem umacniającym poczucie pewności siebie jest akceptowanie siebie jako wartościowej osoby

Cele zajęć:

 • kształtowanie umiejętności społecznych,
 • zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, otwartości,
 • stwarzanie warunków do przyjaznego współdziałania w grupie,
 • ukazywanie pozytywnych cech osobowości, 
 • oswojenie z nieśmiałością oraz poszukiwanie sposobów na jej przezwyciężanie,
 • budowanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości.

Formy i metody zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, integrującymi grupę, zawierają zabawy dramowe, dydaktyczne, ruchowe, pogadanki i zadania plastyczne prowadzone w formach indywidualnych, zespołowych i grupowych.

Opis:

Problem nieśmiałości wśród dzieci jest coraz częściej zgłaszanym przez pedagogów problemem, który często zostaje pomijany w pracy wychowawczej. Dzieci nieśmiałe mogą być narażone na częsty stres w wielu sytuacjach w grupie rówieśniczej. Podczas warsztatów dzieci zapoznają się z problemem nieśmiałości, dowiadują się, że wiele osób odczuwa dyskomfort, tremę, stres w różnych sytuacjach, uczestniczą w zabawach i zadaniach podnoszących poczucie własnej wartości, integrujących grupę, uwrażliwiających i kształtujących właściwe postawy wobec nieśmiałości innych.