Ewa Kraszpulska

absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Pedagog, nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, edukator. Odbyła studia podyplomowe w zakresie logopedii, socjoterapii, przygotowania do życia w rodzinie. Posiada certyfikat jako trenera ART-u, oraz trenera ETOH-u, uprawniający do samodzielnej realizacji programu "III Elementarza czyli siedmiu kroków". Projektuje i realizuje programy dla uczniów, nauczycieli i rodziców dotyczące problemów przemocy dorosłych w stosunku do dzieci, wykorzystywania seksualnego, uzależnień, komunikacji interpersonalnej. Ma doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych problemów interpersonalnych w klasach szkolnych drogą mediacji i negocjacji. Jest obrońcą praw dziecka. Współpracuje z Fundacją NSPPCC Child Protection.

Obecnie dyrektor Ośrodka "Żyj zdrowo".

Szkoli studentów, przygotowując ich do pracy z dziećmi na koloniach. Prowadzi warsztaty i superwizje dla nauczycieli i rodziców.

Monika Kołodziejak-Pecht

absolwentka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.Psycholog kliniczny, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się psychoterapią młodzieży, w szczególności relacjami w rodzinie. Prowadzi w liceach treningi antystresowe dla maturzystów. Jest realizatorką licznych programów szkoleniowych dla rodziców i rad pedagogicznych, wieloletnim pracownikiem Komitetu Praw Dziecka, zastępcą dyrektora Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Warszawie.

Anna Szewczyk

pedagog, socjoterapeuta, trener warsztatu grupowego, aktorka, kurator sądowy. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej - Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji, Podyplomowego Studium Socjoterapii i Integracji Grupowej przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich przy Polskim Ośrodku Assitej w Warszawie. Od 20 lat pracuje z dzieæmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, prowadząc warsztaty i zajęcia profilaktyczne wg własnych programów. Jako redaktor współpracowała z wydawnictwem "Raabe", pisze artykuły do czasopism "Wyzwania", "Gazeta szkolna".

Małgorzata Sałacińska

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, magister pedagogiki ogólnej, licencjat edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany.

Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy oraz jako nauczyciel etyki w klasach I-VI w szkole podstawowej.

Brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu wychowania, komunikacji interpersonalnej, rozwijania kreatywnosci oraz motywacji.

Opracowuje programy autorskie i scenariusze zajęć dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

Obecnie wicedyrektor jednego z warszawskich przedszkoli.

Monika Mata

absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP o kierunku: Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Licencjat Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP o kierunku Pedagogika wczesnoszkolna terapią pedagogiczną. Praca na stanowisku nauczyciela oddziału przedszkolnego oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolu, oddziale przedszkolnym oraz świetlicy w szkole podstawowej.

Danuta Gebhardt

mgr psychologii, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się zawodowo psychologią zdrowia, w szczególności psychodietetyką, temperamentem oraz komunikacją niewerbalną body language.

Magdalena Kraszpulska

Dyplomowany instruktor fitness i trener tańca, absolwentka filologii skandynawskiej, uniwersytetów amerykańskich, tłumaczka. Podróżniczka zafascynowana pracą z dziećmi i dorosłymi, szczególnie w środowisku międzynarodowym. Ultrakreatywna pasjonatka świata nieposkromionej wyobraźni ruchowej.  O sobie pisze:
„Kocham inspirować innych, zarażać pasją do poznawania odmiennych języków wyrażania emocji, komunikacji i tajemnic otaczającego świata. Jestem niewyczerpanym wulkanem pomysłów, które czerpię z 10 lat doświadczeń tanecznych, sportowych, harcerskich, warsztatów językowych, plastycznych, teatralnych i naukowych.  
Uwielbiam stawiać czoła trudnym wyzwaniom, nie boję się niespodziewanych sytuacji i zaskoczeń. Aktywne dążenie do celu i satysfakcja z drogi - to cechy, które pielęgnuję i wspieram we współpracy z innymi. A praca z dziećmi i młodzieżą, choć jest niełatwa to daje podwójną energię, a każdy wspólnie wypracowany sukces cieszy tysiąckrotnie!”

Marta Rutkowska

absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; kierunek Psychologia, specjalność Psychologia Kliniczna - praca magisterska nt. Doświadczenia socjalizacyjne w dzieciństwie a gotowość do agresji u młodzieży przystosowanej i nieprzystosowanej społecznie. Obecnie asystentka IPS, katedra Podstaw Psychologii, autorka programów antydyskryminacyjnych, członkini Stowarzyszenia KOK. Zawodowo zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji, eksploracją zagadnień związanych z kategoryzacją grup mniejszościowych, tworzeniem stereotypów i uprzedzeń, uwarunkowaniami zachowań agresywnych wśród młodzieży i osób dorosłych, przyczynami niedostosowania społecznego, zachowań ryzykownych wśród młodzieży i ich profilaktyką.

Karina Monika Rodzoch

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, animator i trener. Autor programów i projektów związanych z twórczością plastyczną dzieci ukierunkowaną na sztukę. Pomysłodawca i koordynator projektów związanych z zagospodarowywaniem przestrzeni edukacyjnych.

Poszukiwacz nowych wyzwań, zwolennik i praktyk nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi. Absolwent Studiów Podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunkach "Klasyczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego" oraz "Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej".

Luiza Pasternak

magister psychologii absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej dla Par I stopień Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa. Od 2013 roku pracuje w Telefonie Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Konsultant, odpowiedzialna za wsparcie i doraźną pomoc dla osób w sytuacji kryzysu emocjonalnego. Współprowadzenie grup terapeutycznych. Obecnie kształci się w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Agata Kozłowska-Sterzyńska

psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Międzykulturowej SWPS, trener umiejętności psychologicznych po Szkole Trenerskiej INTRA, nauczyciel mianowany, kurator społeczny, trener ART-u. Od 15 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w warszawskich szkołach podstawowych, gimnazjach, technikach, szkołach sportowych. Wspiera psychologicznie i wychowawczo, usprawnia komunikację skłóconych stron, prowadzi mediacje i warsztaty, doradza zawodowo, uczy zarządzania czasem, coachuje i szkoli dorosłych, prowadzi rady pedagogiczne. Nie boi się zmian i nowych wyzwań. Relaksuje się w kuchni i "na dechach": parkietu, nart, windsurfingowej. Głośno śpiewa w samochodzie, ale gdy jest sama. Po warsztatach z emisji głosu odkryła w sobie drzemiącą moc.

Grażyna Napieralska

mgr pedagogiki i resocjalizacji, absolwentka studiów socjoterapii i treningu grupowego na UW, oraz kursów pedagogiki twórczego myślenia. Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny, realizator programów profilaktycznych z zakresu socjoterapii, III Elementarza, autorskiego programu "Dać skrzydła". Wykładowca w szkołach i na kursach kształcących opiekunki dziecięce. Współpracownik fundacji "Dajmy dzieciom siłę", "Fundacji Praw Kobiet". Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę pedagogiczną.

Anna Estkowska

pedagog specjalny Absolwentka APS, kierunek pedagogika specjalna. Odbyła studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz opiekuńczo-wychowawczej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Realizuje autorskie programy profilaktyczne i wychowawcze w klasach nauczania zintegrowanego i świetlicy szkolnej. Od kilku lat jest wychowawcą klas 1-3 w jednej z warszawskich szkół.

Beata Wilk-Figurska

absolwentka studiów magisterskich na UW, specjalność pedagogika szkolna. Pedagog szkolny, doradca zawodowy oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Wieloletni realizator programów profilaktycznych.

Adrianna Alicja Fronczak

Dwukrotnie obroniła tytuł magistra. Jest pedagogiem resocjalizacyjnym i logopedą. Ukończyła studia podyplomowe - Edukację Początkową i Terapię Pedagogiczną na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto jest certyfikowanym trenerem umiejętności wychowawczych oraz instruktorem rekreacji ruchowej licencjonowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Obecnie w trakcie specjalizacji z neurologopedii i  pisania pracy doktorskiej z zakresu nauk społecznych. Odbyła liczne kursy, szkolenia oraz staże zawodowe, m.in. w Instytucie Matki i Dziecka. Ponadto doświadczenie zdobyła dzięki pracy w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, hospicjum oraz prowadząc zajęcia dla studentów z zakresu dydaktyki szkoły wyższej. Autorka publikacji naukowych. Przez wiele lat była zawodniczką - trenującą kickboxing. Medalistka wielu imprez krajowych i międzynarodowych, Mistrzyni Polski 2009. Aktywnie zaangażowana w działania na rzecz ochrony i praw zwierząt. Wolontariuszka w Fundacji Animal Rescue Poland. Jej największym autorytetem i inspiracją jest ukochana Mama - Irena.

Hanna Posudziejewska

psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Obecnie pracuje w CLVII Liceum Ogólnokształcącym.

Monika Pawelczyk

magister pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog, nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, terapeuta pedagogiczny. Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolu i szkole. Brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu rozwijania twórczości i kompetencji interpersonalnej. Opracowuje programy pedagogiczne i scenariusze zajęć dla dzieci dotyczące rozpoznawania i nazywania emocji, umiejętności radzenia sobie z nimi, rozwijania kompetencji społecznych, Autorka innowacji pedagogicznej z zakresu twórczego myślenia. Trener Odysei Umysłu

Luiza Wiącek

absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, magister pedagogiki przedszkolnej z edukacją wczesnoszkolną, licencjat pedagogiki wczesnoszkolnej i korekcyjnej. Pracuje z dziećmi jako nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego. Odbyła liczne szkolenia dotyczące m.in. ochrony dzieci przed krzywdzeniem, bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu oraz w sieci.

Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska – magister pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel dyplomowany. Ukończone studia podyplomowe z zakresu wychowania seksualnego, zarzadzania oświatą. Na ukończeniu studia z doradztwa zawodowo-edukacyjnego. Posiada certyfikat edukatora HIV/AIDS. Ukończone kursy: Terapia Baśnią, Komunikacja bez Przemocy, Lekcja Teatru, Drama. W szkole zajmuje się prowadzeniem zajęć z przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w szkole podstawowej i trzecich klasach gimnazjum. Prowadzi także zajęcia teatralne. Jest autorką programu "Razem odkryjmy świat" dla uczniów klas 1-3, który realizuje w swojej klasie.

Agnieszka Brzezińska

Absolwentka WSP na kierunku pedagogika przedszkolna z terapią oraz studia magisterskie ze specjalnością terapia pedagogiczna. Od 2009 do 2018 roku pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego z dziećmi w wieku 2–6 lat Obecnie wychowawca w ursynowskim przedszkolu. Od 2013 roku prowadzi zajęcia pomagające poradzić sobie z trudnościami w nauce czytania i pisania, w nauce matematyki. Prowadzi zajęcia z dziećmi autystycznymi, m.in. terapia korekcyjno-kompensacyjna i terapia ręki.

 

Jagoda Laskowska

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną, licencjat z edukacji wczesnoszkolnej z przedszkolną. Aktualnie nauczyciel wychowania przedszkolnego w jednym z warszawskich przedszkoli. Interesuję się językiem suahili oraz psychologiczną interpretacją rysunków dziecięcych.

Ewelina Teofilak

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Edukacja początkowa i reedukacja. Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej - kierunek Pedagogika resocjalizacyjna. Od piętnastu lat pracuję w przedszkolu, jestem nauczycielem mianowanym. W pracy z dziećmi wykorzystuję bajkoterapię i socjoterapię.

Katarzyna Bastkowska

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, magister  edukacji wczesnoszkolnej i reedukacji, nauczyciel mianowany. Przez kilka lat współpracowała z Telewizją Edukacyjną współtworząc programy dla dzieci „Polska znana i mniej znana” oraz „Historie sekretne”.  Duże doświadczenie w pracy w przedszkolu, głównie ze starszymi przedszkolakami. Doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Prowadzi szkolenia Rad Pedagogicznych dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Autorka projektów i programów rozwijających zainteresowania i aktywność dzieci, m.in. „Jestem sobie Warszawiaczek”, „Co w trawie piszczy”.

Karolina Maj

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego w Radomiu na kierunku Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna oraz Pedagogika-profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pracuję w przedszkolu jestem nauczycielem w pracy z dziećmi wykorzystuję arteterapię oraz muzykoterapie. Dodatkowo posiadam kwalifikacje w pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w przedszkolu.

 

Aleksandra Zdzebel

Licencjonowany nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego wraz z wczesnym nauczaniem języka angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie w trakcie studiów magisterskich na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.

Odbyła wiele kursów oraz szkoleń zawodowych min: „Porozumienie bez przemocy”, „Pierwsza Pomoc”, „Edukacja metodą STEAM”, „Metoda projektu”. Szczególnie bliski jest jej obszar edukacji międzykulturowej w tym nauczanie programem Międzynarodowej Matury (IB). Posiada doświadczenie zarówno w pracy w szkole podstawowej jak i w przedszkolu międzynarodowym.

Wieczna optymistka oraz pasjonatka zdrowego stylu życia. Zafascynowana nowymi innowacyjnymi metodami nauczania, prowadzeniem zajęć metodą projektową opartą na dialogu z uczniami ale przede wszystkim angażowaniem ich do samodzielnych poszukiwań.

Magdalena Sztucka

Absolwentka Akademii Humanistycznej w Pułtusku, licencjat : edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną), nauczyciel mianowany. Obecnie prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole podstawowej. Posiada doświadczenie w indywidualnej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Małgorzata Sarnowska

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie na kierunku nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne - licencjat. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Wychowanie przedszkolne - magisterium. Absolwentka SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia Kliniczna.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Obecnie uczestniczka Szkoły Przygotowania Aktorskiego.

Pracuje w jednym z przedszkoli na Ursynowie.