Ewa Kraszpulska

absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Pedagog, nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, edukator. Odbyła studia podyplomowe w zakresie logopedii, socjoterapii, przygotowania do życia w rodzinie. Posiada certyfikat jako trenera ART-u, oraz trenera ETOH-u, uprawniający do samodzielnej realizacji programu "III Elementarza czyli siedmiu kroków". Projektuje i realizuje programy dla uczniów, nauczycieli i rodziców dotyczące problemów przemocy dorosłych w stosunku do dzieci, wykorzystywania seksualnego, uzależnień, komunikacji interpersonalnej. Ma doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych problemów interpersonalnych w klasach szkolnych drogą mediacji i negocjacji. Jest obrońcą praw dziecka. Współpracuje z Fundacją NSPPCC Child Protection.

Obecnie dyrektor Ośrodka "Żyj zdrowo".

Szkoli studentów, przygotowując ich do pracy z dziećmi na koloniach. Prowadzi warsztaty i superwizje dla nauczycieli i rodziców.

Monika Kołodziejak-Pecht

absolwentka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.Psycholog kliniczny, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się psychoterapią młodzieży, w szczególności relacjami w rodzinie. Prowadzi w liceach treningi antystresowe dla maturzystów. Jest realizatorką licznych programów szkoleniowych dla rodziców i rad pedagogicznych, wieloletnim pracownikiem Komitetu Praw Dziecka, zastępcą dyrektora Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Warszawie.

Anna Szewczyk

pedagog, socjoterapeuta, trener warsztatu grupowego, aktorka, kurator sądowy. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej - Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji, Podyplomowego Studium Socjoterapii i Integracji Grupowej przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich przy Polskim Ośrodku Assitej w Warszawie. Od 20 lat pracuje z dzieæmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, prowadząc warsztaty i zajęcia profilaktyczne wg własnych programów. Jako redaktor współpracowała z wydawnictwem "Raabe", pisze artykuły do czasopism "Wyzwania", "Gazeta szkolna".

Małgorzata Sałacińska

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, magister pedagogiki ogólnej, licencjat edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany.

Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy oraz jako nauczyciel etyki w klasach I-VI w szkole podstawowej.

Brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu wychowania, komunikacji interpersonalnej, rozwijania kreatywnosci oraz motywacji.

Opracowuje programy autorskie i scenariusze zajęć dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

Obecnie wicedyrektor jednego z warszawskich przedszkoli.

Monika Mata

absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP o kierunku: Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Licencjat Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP o kierunku Pedagogika wczesnoszkolna terapią pedagogiczną. Praca na stanowisku nauczyciela oddziału przedszkolnego oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolu, oddziale przedszkolnym oraz świetlicy w szkole podstawowej.

Danuta Gebhardt

mgr psychologii, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się zawodowo psychologią zdrowia, w szczególności psychodietetyką, temperamentem oraz komunikacją niewerbalną body language.

Magdalena Kraszpulska

Dyplomowany instruktor fitness i trener tańca, absolwentka filologii skandynawskiej, uniwersytetów amerykańskich, tłumaczka. Podróżniczka zafascynowana pracą z dziećmi i dorosłymi, szczególnie w środowisku międzynarodowym. Ultrakreatywna pasjonatka świata nieposkromionej wyobraźni ruchowej.  O sobie pisze:
„Kocham inspirować innych, zarażać pasją do poznawania odmiennych języków wyrażania emocji, komunikacji i tajemnic otaczającego świata. Jestem niewyczerpanym wulkanem pomysłów, które czerpię z 10 lat doświadczeń tanecznych, sportowych, harcerskich, warsztatów językowych, plastycznych, teatralnych i naukowych.  
Uwielbiam stawiać czoła trudnym wyzwaniom, nie boję się niespodziewanych sytuacji i zaskoczeń. Aktywne dążenie do celu i satysfakcja z drogi - to cechy, które pielęgnuję i wspieram we współpracy z innymi. A praca z dziećmi i młodzieżą, choć jest niełatwa to daje podwójną energię, a każdy wspólnie wypracowany sukces cieszy tysiąckrotnie!”

Marta Rutkowska

absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; kierunek Psychologia, specjalność Psychologia Kliniczna - praca magisterska nt. Doświadczenia socjalizacyjne w dzieciństwie a gotowość do agresji u młodzieży przystosowanej i nieprzystosowanej społecznie. Obecnie asystentka IPS, katedra Podstaw Psychologii, autorka programów antydyskryminacyjnych, członkini Stowarzyszenia KOK. Zawodowo zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji, eksploracją zagadnień związanych z kategoryzacją grup mniejszościowych, tworzeniem stereotypów i uprzedzeń, uwarunkowaniami zachowań agresywnych wśród młodzieży i osób dorosłych, przyczynami niedostosowania społecznego, zachowań ryzykownych wśród młodzieży i ich profilaktyką.

Karina Monika Rodzoch

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, animator i trener. Autor programów i projektów związanych z twórczością plastyczną dzieci ukierunkowaną na sztukę. Pomysłodawca i koordynator projektów związanych z zagospodarowywaniem przestrzeni edukacyjnych.

Poszukiwacz nowych wyzwań, zwolennik i praktyk nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi. Absolwent Studiów Podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunkach "Klasyczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego" oraz "Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej".

Beata Wilk-Figurska

absolwentka studiów magisterskich na UW, specjalność pedagogika szkolna. Pedagog szkolny, doradca zawodowy oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Wieloletni realizator programów profilaktycznych.

Anna Estkowska

pedagog specjalny Absolwentka APS, kierunek pedagogika specjalna. Odbyła studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz opiekuńczo-wychowawczej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Realizuje autorskie programy profilaktyczne i wychowawcze w klasach nauczania zintegrowanego i świetlicy szkolnej. Od kilku lat jest wychowawcą klas 1-3 w jednej z warszawskich szkół.

Ewelina Teofilak

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Edukacja początkowa i reedukacja. Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej - kierunek Pedagogika resocjalizacyjna. Od piętnastu lat pracuję w przedszkolu, jestem nauczycielem mianowanym. W pracy z dziećmi wykorzystuję bajkoterapię i socjoterapię.

Adrianna Alicja Fronczak

Dwukrotnie obroniła tytuł magistra. Jest pedagogiem resocjalizacyjnym i logopedą. Ukończyła studia podyplomowe - Edukację Początkową i Terapię Pedagogiczną na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto jest certyfikowanym trenerem umiejętności wychowawczych oraz instruktorem rekreacji ruchowej licencjonowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Obecnie w trakcie specjalizacji z neurologopedii i  pisania pracy doktorskiej z zakresu nauk społecznych. Odbyła liczne kursy, szkolenia oraz staże zawodowe, m.in. w Instytucie Matki i Dziecka. Ponadto doświadczenie zdobyła dzięki pracy w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, hospicjum oraz prowadząc zajęcia dla studentów z zakresu dydaktyki szkoły wyższej. Autorka publikacji naukowych. Przez wiele lat była zawodniczką - trenującą kickboxing. Medalistka wielu imprez krajowych i międzynarodowych, Mistrzyni Polski 2009. Aktywnie zaangażowana w działania na rzecz ochrony i praw zwierząt. Wolontariuszka w Fundacji Animal Rescue Poland. Jej największym autorytetem i inspiracją jest ukochana Mama - Irena.

Monika Pawelczyk

magister pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog, nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, terapeuta pedagogiczny. Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolu i szkole. Brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu rozwijania twórczości i kompetencji interpersonalnej. Opracowuje programy pedagogiczne i scenariusze zajęć dla dzieci dotyczące rozpoznawania i nazywania emocji, umiejętności radzenia sobie z nimi, rozwijania kompetencji społecznych, Autorka innowacji pedagogicznej z zakresu twórczego myślenia. Trener Odysei Umysłu

Agnieszka Brzezińska

Absolwentka WSP na kierunku pedagogika przedszkolna z terapią oraz studia magisterskie ze specjalnością terapia pedagogiczna. Od 2009 do 2018 roku pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego z dziećmi w wieku 2–6 lat Obecnie wychowawca w ursynowskim przedszkolu. Od 2013 roku prowadzi zajęcia pomagające poradzić sobie z trudnościami w nauce czytania i pisania, w nauce matematyki. Prowadzi zajęcia z dziećmi autystycznymi, m.in. terapia korekcyjno-kompensacyjna i terapia ręki.

 

Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska – magister pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel dyplomowany. Ukończone studia podyplomowe z zakresu wychowania seksualnego, zarzadzania oświatą. Na ukończeniu studia z doradztwa zawodowo-edukacyjnego. Posiada certyfikat edukatora HIV/AIDS. Ukończone kursy: Terapia Baśnią, Komunikacja bez Przemocy, Lekcja Teatru, Drama. W szkole zajmuje się prowadzeniem zajęć z przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w szkole podstawowej i trzecich klasach gimnazjum. Prowadzi także zajęcia teatralne. Jest autorką programu "Razem odkryjmy świat" dla uczniów klas 1-3, który realizuje w swojej klasie.

Magdalena Sztucka

Absolwentka Akademii Humanistycznej w Pułtusku, licencjat : edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną), nauczyciel mianowany. Obecnie prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole podstawowej. Posiada doświadczenie w indywidualnej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Magdalena Wasilewska-Badziak

Absolwentka wydziału filozofii UKSW w Warszawie, magister psychologii, ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej, zarządzania i marketingu w oświacie oraz liderów oświaty. Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolu, brała udział w wielu szkoleniach i warsztatach z zakresu komunikacji, motywacji, pedagogiki; liderka wielu zespołów zadaniowych. Opracowuje programy własne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ukierunkowana na realizację zadań edukacyjnych i rozwój osobisty oraz na wartościowe relacje. Obecnie dyrektor jednego z warszawskich przedszkoli publicznych.

 

Ewa Karwowska

Magister Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP o kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym. Ukończyła kurs Akademii Socjoterapii.

Stale stawia na rozwój. Bierze udział w licznych szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi i rodziną.

Od kilku lat pracuje z dziećmi i ich rodzicami prowadząc zajęcia: socjoterapeutyczne, rozwijające rozwój, oraz zainteresowania.

O sobie pisze: "Kontakt z drugim człowiekiem stanowi dla mnie dużą wartość i jest podstawą mojej pracy. Moją ulubioną metodą jest praca społecznością, która pomaga rozwijać zdolność prawidłowego funkcjonowania w sytuacjach społecznych, wzmacnia relacje i zacieśnia więzi. Praca społecznością wzmacnia przekonanie, że nie ma sytuacji bez wyjścia, tak samo jak nie ma tylko dobrych wyborów. Daje możliwość wyrażania emocji i potrzeb."

Kamila Uryć

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia.

Posiada doświadczenie pracy w żłobku i przedszkolu. Odbyła staż w ośrodku rehabilitacyjnym gdzie miała okazję zdobywać doświadczenie pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

Obecnie pracuje jako psycholog z dorosłymi oraz młodzieżą. W wolnym czasie tworzy materiały graficzne do pracy z dziećmi w języku polskim i angielskim. 

Helena Zelek

Magister psychologii w trakcie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień. Posiada kwalifikacje przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończyła Szkołę Muzyczną II stopnia i uzyskała tytuł zawodowy Muzyka w zakresie gry na altówce. Obecnie pracuje indywidualnie z dziećmi i młodzieżą oraz osobami uzależnionymi. Podczas studiów podejmowała się wielu wolontariatów i praktyk. Przez 2 lata była m. in. wolontariuszką w Akademii Przyszłości, gdzie prowadziła zajęcia z uczniami. Lubi także tworzyć pomoce terapeutyczne i grafiki psychoedukacyjne.